Kort utveckling av Tredje och Fjärde Hufvudstycket.

Kort utveckling av Herrens Bön

Huru skola vi bedja?

”ve mig, jag förgås, jag har orena läppar”

Kommer icke Guds rike, utan att vi bedja därom?

Israeliterna i öknen intogos af lystnad …

Hvad förstås med världen? Med världen förstås de oomvända människorna …

…ty vi synda i mångahanda måtto dagligen, och förtjäna intet annat är straff.”

Eva frestades af djäfvulen och Adam frestades af Eva ….

Herren ska betäcka dig med sina fjädrar …

Fjärde Hufvudstycket. Döpelsens Sakrament.

Lärjungen Ananias sade till Paulus: ”Hvarföre dröjer du?”

Förnyen eder i edert sinnes ande och ikläden eder den nya människan…

Så vänden nu om, I affälliga barn, så vill jag hela eder af eder olydnad.

Uppdaterad 2023-04-25